Lista raportów

Raport bieżący nr 39 (2019)

3 grudnia 2019

Daty przekazywania raportów okresowych

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2020 raportów okresowych:

  • Raport roczny jednostkowy za 2019 r. – 20.02.2020 r..
  • Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 20.02.2020r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r.- 6.05.2020 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. - 22.07.2020 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 28.10.2020 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2019 rok zostaną przekazane w dniu 29.01.2020 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).