Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2018) - korekta

22 października 2018

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych - korekta

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w raporcie bieżącym nr 42/2018 z dnia 22 października 2018 r., na skutek oczywistej omyłki pisarskiej został błędnie wskazany numer raportu bieżącego.

Było: "Raport bieżący nr 42/2018"

Powinno być: "Raport bieżący nr 39/2018"

Uwzględniając powyższe, numeracja kolejnych raportów bieżących Banku przekazywanych do publicznej wiadomości w 2018 roku będzie przedstawiała się w ten sposób, że kolejny raport bieżący Banku otrzyma numer 40/2018.

Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.