Lista raportów

Raport bieżący nr 40 (2016)

14 grudnia 2016

Powołanie Członka Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 14 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Pani Doroty Strojkowskiej na Członka Zarządu Banku. Objęcie funkcji Członka Zarządu Banku przez Panią Dorotę Strojkowską nastąpi po wygaśnięciu jej zobowiązań związanych z dotychczasowym zatrudnieniem, jednak nie później niż w dniu 1 kwietnia 2017 r. O dniu objęcia funkcji Członka Zarządu Banku przez Panią Dorotę Strojkowską Bank poinformuje w oddzielnym raporcie.

Pani Dorota Strojkowska ma ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości, przez wiele lat związana była z Bankiem, zajmując szereg funkcji, od pracy we wsparciu sprzedaży do Szefa Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną.

W Banku zajmowała, między innymi, następujące stanowiska:

  • 2013 - kwiecień 2016 – Szef Obszaru Zarządzania Efektywnością Organizacyjną
  • 2012 – 2013 – Dyrektor ds. Spójności Modelu Biznesowego Bankowości Detalicznej
  • 2005 – 2012 –Kierownik Zespołu w Departamencie CRM i Wsparcia Sprzedaży.

W okresie od kwietnia do grudnia 2016 r. pani Dorota Strojkowska pełniła funkcję Szefa Pionu HR w Banku PKO BP.

Pani Dorota Strojkowska ukończyła filologię polską i klasyczną na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i w Akademii L. Koźmińskiego. Ponadto, odbyła wiele profesjonalnych szkoleń w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, coachingu, planowania strategicznego, zarządzania finansowego i psychologii w biznesie, w tym „Development of managerial skills” w Nottingham Trent University i „Advance Leadership Programme” w ICAN Institute, Harvard Business Review.

Pani Dorota Strojkowska spełnia wymogi wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Pani Dorota Strojkowska nie jest zaangażowana w jakąkolwiek działalność konkurencyjną wobec Banku. Nie została wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników (zgodnie z Ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym).

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).