Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2018)

22 października 2018

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 22 października 2018 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie utrzymania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,51 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 573/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz .UE Nr L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s. 1 z późn. zm. – dalej "rozporządzenie nr 575/2013), który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013). Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego banku w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych wynosił 0,54 p.p.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.