Lista raportów

Raport bieżący nr 38 (2023)

14 listopada 2023

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Artura Głembockiego na Członka Zarządu Banku. Objęcie funkcji Członka Zarządu przez Artura Głembockiego nastąpiło w dniu 14 listopada 2023 r.

Życiorys zawodowy Artura Głembockiego znajduje się w załączonym pliku.

Artur Głembocki nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Artur Głembocki spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12:01, 14 listopada 2023