Lista raportów

Raport bieżący nr 39 (2023)

16 listopada 2023

Podjęcie przez Zarząd Santander Bank Polska S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 16 listopada 2023 r., na podstawie art. 349 KSH oraz § 50 ust. 4 Statutu Banku, podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. i przeznaczeniu na ten cel kwoty 2 375 901 550,50 złotych (dalej: "Zaliczka na poczet dywidendy").

Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona z części kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy, Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 22 marca 2021 r. ("Kapitał dywidendowy"). Uchwałą nr 6 z dnia 19 kwietnia 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na Kapitał dywidendowy kwotę 2 376 685 525,50 złotych pochodzącą z zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

W dniu 16 listopada 2023 r. Zarząd Banku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy.

W podziale Zaliczki na poczet dywidendy uczestniczy 102 189 314 (sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O.

Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi: 23,25 zł.

Dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce na poczet dywidendy jest: 22 grudnia 2023 r.

Dniem wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy jest: 29 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR.

09:52, 16 listopada 2023