Lista raportów

Raport bieżący nr 37 (2016)

9 listopada 2016

Daty przekazywania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2017 raportów okresowych:

Raport roczny jednostkowy za 2016 r. – 17.02.2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 17.02.2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.- 26.04.2017 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. - 27.07.2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 26.10.2017 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2016 rok zostaną przekazane w dniu 25.01.2017 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.).