Lista raportów

Raport bieżący nr 36 (2016)

28 października 2016

Rezygnacja członka Zarządu Banku

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 28 października 2016 r. Pani Beata Daszyńska-Muzyczka złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Banku ze skutkiem na dzień 31 października 2016 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.