Lista raportów

Raport bieżący nr 36 (2023)

26 października 2023

Rezygnacja Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 26 października 2023 r. Pani María Elena Lanciego Pérez złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Banku, skuteczną od dnia 1 stycznia 2024 r., w związku z planowanym objęciem innej roli w ramach globalnej Grupy Banco Santander S.A.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

09:44, 26 października 2023