Lista raportów

Raport bieżący nr 35 (2023)

25 października 2023

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wypłaty przez Santander Bank Polska S.A. dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy).

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 25 października 2023 roku otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w którym KNF wskazała, że po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku oraz argumentów przedstawionych przez Bank, KNF nie zgłasza zastrzeżeń odnośnie możliwości wypłaty przez Bank dywidendy (zaliczki na poczet dywidendy) w kwocie 2 375 901 550,50 złotych z zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Podstawą kalkulacji tej kwoty przez Bank jest zysk wypracowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w kwocie 2 449 042 525,50 zł, pomniejszony o: (i) kwotę 72 357 000 zł, przeznaczoną na kapitał rezerwowy zgodnie z Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie podziału zysku oraz decyzji odnośnie kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 roku oraz o (ii) kwotę 783 975 zł, aby iloraz kwoty przeznaczonej do wypłaty oraz liczby akcji dawał kwotę w pełnych groszach.

Wypłata zależy od finalnych decyzji organów Banku w trybie przewidzianym przepisami kodeksu spółek handlowych, o czym Bank poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

14:06, 25 października 2023