Lista raportów

Raport bieżący nr 36 (2021)

13 grudnia 2021

Zwiększenia limitu łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych oraz określenie warunków emisji tych papierów wartościowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 24 listopada 2021 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Banku w dniu 13 grudnia 2021 r. uchwały, na podstawie której podwyższono limit łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych, które mogą zostać wyemitowane przez Bank, z kwoty 500.000.000 złotych do kwoty 750.000.000 złotych.

Bank wyemituje bankowe papiery wartościowe serii 1/2021 ("BPW") na następujących warunkach:

 1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 22 grudnia 2021 roku ("Data Emisji");
 2. Łączna wartość nominalna BPW wyniesie do 750.000.000,00 PLN;
 3. BPW zostaną wykupione w dniu 22 grudnia 2023 roku ("Dzień Wykupu");
 4. Wartość nominalna jednej BPW wyniesie 500.000,00 PLN;
 5. Cena emisyjna BPW będzie równa wartości nominalnej BPW;
 6. BPW będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 0,55%;
 7. BPW zostaną emitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
 8. Świadczenia z tytułu BPW będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;
 9. BPW nie będą zabezpieczone;
 10. BPW będą emitowane jako BPW na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 11. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie BPW do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 12. BPW zostaną wyemitowane jako "zrównoważone bankowe papiery wartościowe" (sustainability bank securities) zgodnie z Zasadami Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska (Sustainability Issuance Framework). Środki pozyskane z emisji BPW zostaną przeznaczone na sfinansowanie lub refinansowanie "dopuszczalnych zielonych aktywów" (Eligible Green Assets) lub "dopuszczalnych społecznych aktywów" (Eligible Social Assets) wskazanych w Zasadach Emisji Zrównoważonych Papierów Wartościowych Santander Bank Polska.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.