Lista raportów

Raport bieżący nr 35 (2021)

10 grudnia 2021

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Zarząd"), w nawiązaniu do raportów bieżących: (i) nr 26/2021 z dnia 8 października 2021 r. oraz (ii) nr 27/2021 z dnia 5 listopada 2021 r. niniejszym informuje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych: (i) z dnia 6 października 2021 r., (ii) z dnia 3 listopada 2021 r. oraz (iii) z dnia 8 grudnia 2021 r. ("Decyzje RPP") na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, Bank wskazuje, że Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 165 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku wynoszący od 1 000 mln do 1 150 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy.

Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 100 mln do 110 mln zł.

W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 1 100 mln do 1 260 mln zł.

Wpływ ten oszacowany został przy złożeniu stałego poziomu sald bilansowych i będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
art. 17 MAR.