Lista raportów

Raport bieżący nr 36 (2019)

8 listopada 2019

Dokonanie podziału Santander Securites S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., nr 21/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. oraz nr 23/2019 z dnia 26 lipca 2019 r. Zarząd Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, NIP 8960005673 ("Bank"), zawiadamia o dokonaniu w dniu 8 listopada 2019 r. podziału Santander Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000066290 ("Spółka Dzielona" lub "Santander Securities") ("Podział").

Podział został dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) ("ksh"), tj. poprzez:

  1. przeniesienie na Bank części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich; oraz
  2. przeniesienie na Santander Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej.

Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. powziął informację o wykreśleniu w dniu 8 listopada 2019 r. Santander Securities z Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zgodnie z art. 530 § 1 ksh Spółka Dzielona została rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego i zgodnie z art. 531 § 1 ksh Podział stał się prawnie skuteczny.

Podstawa prawna:
Art. 539 § 1 i 2 ksh w związku z art. 402 (1) ksh i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.).