Lista raportów

Raport bieżący nr 37 (2019)

12 listopada 2019

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego stwierdzające wygaśnięcie decyzji w przedmiocie utrzymywania przez Santander Bank Polska S.A. funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanej przez KNF w dniu 15 października 2018 r. (sygn. DBK-DBK2.700.21.2018) w przedmiocie zalecenia utrzymania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE Nr L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r., s. 1 z późn. zm.). W związku z powyższym Bank nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, o którym mowa w decyzji, której wygaśnięcie stwierdzono.

Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego Banku, o którym mowa powyżej, wynosił 0,51 p.p. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, i który składał się co najmniej z 75% z kapitału Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,38 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 575/2013) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiadało wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,29 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne