Lista raportów

Raport bieżący nr 35 (2019)

30 października 2019

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 października 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 30 października 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmiany Statutu Banku przyjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 23 września 2019 r. uchwałą nr 6 (sygn. akt. Wa XII.Ns-Rej. KRS 70576/19/235).

Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 pkt 18 Statutu:
"18) pośredniczenie w świadczeniu usług acquiringu transakcji płatniczych,"

Nowe brzmienie §7 ust. 1 pkt 18 Statutu:
"18) pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług acquiringu,".

Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zarejestrowaną zmianę stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Tekst jednolity Statutu Banku Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.