Lista raportów

Raport bieżący nr 34 (2021)

1 grudnia 2021

Daty przekazywania raportów okresowych.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2022 raportów okresowych:

  • Raport roczny jednostkowy za 2021 r. - 23.02.2022 r.
  • Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. - 23.02.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 r.- 26.04.2022 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 r. - 28.07.2022 r.
  • Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 r. - 26.10.2022 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2021 rok zostaną przekazane w dniu 2.02.2022 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20 z późn. zm.).