Lista raportów

Raport bieżący nr 33 (2021)

30 listopada 2021

Zakończenie transakcji sprzedaży akcji posiadanych przez Bank w AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., oraz zmiana partnera Banku w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2021, 15/2021 z dnia 26 marca 2021 r., oraz raportu bieżącego nr 32/2021 z dnia 29 listopada 2021 r., a także w związku z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód właściwych organów, w tym wymaganych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej, a także pozostałych warunków uzgodnionych między stronami transakcji informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. doszło do zakończenia Transakcji polegającej na:

  1. sprzedaży przez Bank: (i) 4.125 akcji spółki AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki, oraz (ii) 2.968 akcji spółki AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz ALLIANZ HOLDING EINS GMBH ("Allianz"), za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 223 317 482 euro;
  2. rozwiązaniu umów dotyczących współpracy Banku i Aviva International Holdings Limited w ramach spółek Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (w tym umów akcjonariuszy);
  3. zawarciu przez Bank z Allianz umów akcjonariuszy (shareholders' agreements), w spółkach Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., posiadającym ok. 51% akcji w ich kapitałach zakładowych w wyniku Transakcji;
  4. zawarciu przez Bank nowych umów bancassurance (bancassurance agreements) ze spółkami Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Jednocześnie Bank informuje, że w związku z zawarciem wyżej wymienionych umów, Transakcja wskazana w raportach bieżących nr 14/2021 oraz 15/2021, została zakończona.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).