Lista raportów

Raport bieżący nr 32 (2021)

29 listopada 2021

Zakończenie transakcji sprzedaży przez Bank akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2021 oraz 15/2021 z dnia 26 marca 2021 r., oraz w związku z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód właściwych organów, w tym wymaganych decyzji Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Europejskiej, a także pozostałych warunków uzgodnionych między stronami transakcji informuje, że w dniu 29 listopada 2021 r. doszło do zakończenia transakcji polegającej na sprzedaży przez Bank 1 370 akcji spółki AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A., stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., za cenę sprzedaży wynoszącą 14 184 080 euro.

Zakończona transakcja sprzedaży przez Bank akcji AVIVA PTE Aviva Santander S.A. jest jednym z elementów Transakcji wskazanej w raportach nr 14/2021 oraz 15/2021.

O zamknięciu kolejnych elementów Transakcji, Bank poinformuje w oddzielnym raporcie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).