Lista raportów

Raport bieżący nr 32 (2017)

19 grudnia 2017

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie zalecenia Bankowi Zachodniemu WBK S.A. utrzymywania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych na poziomie Grupy Kapitałowej Banku

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), dotyczące zalecenia Bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych ponad wartość wynikającą z wymogów obliczonych zgodnie ze szczegółowymi zasadami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 ("Rozporządzenie") na poziomie Grupy Kapitałowej Banku.

KNF zaleciła utrzymywanie funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, na poziomie Grupy Kapitałowej Banku w wysokości 0,44 p.p., dla łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,33 p.p. ponad wartość współczynnika kapitału Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. b Rozporządzenia) oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,25 p.p. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 575/2013).

Dodatkowo KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez UKNF, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych, dla Banku Zachodniego WBK S.A. wynosi 0,71 p.p. Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.