Lista raportów

Raport bieżący nr 1 (2018)

4 stycznia 2018

Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. informuje, iż w dniu 4 stycznia 2018 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2017 r.: (i) dotyczącą zidentyfikowania Banku jako innej instytucji o znaczeniu systemowym wydaną na podstawie przeprowadzonej oceny znaczenia systemowego Banku, zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sektorze finansowym oraz (ii) nakładającą na Bank bufor w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 rozporządzenia UE nr 575/2013. Powyższa decyzja jest natychmiast wykonalna.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.