Lista raportów

Raport bieżący nr 31 (2017)

18 grudnia 2017

Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej: "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. uchwały Nr 1517/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Bank Zachodni WBK S.A.

Na podstawie § 38 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu GPW oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 grudnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 98.947 (dziewięćset osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLBZ00000267" oraz notować ww. akcje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "BZWBK2" i oznaczeniem "BZ2"

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 2-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).