Lista raportów

Raport bieżący nr 30 (2015)

16 grudnia 2015

Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2015 r. została ustalona stopa procentowa dla kolejnego okresu odsetkowego dla obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000150 o łącznej wartości nominalnej PLN 500.000.000 (pięćset milionów złotych) wyemitowanych przez Bank 19 grudnia 2013 r. Oprocentowanie obligacji w kolejnym okresie odsetkowym wynosi 2,97% w stosunku rocznym. Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 20 czerwca 2016 r. Pozostałe prawa dotyczące przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Inne informacje o emisji zostały zawarte w następujących raportach bieżących: nr 40/2013 z dnia 20 listopada 2013 roku, 42/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, 44/2013 z dnia 20 grudnia 2013, 1/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku, 2/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku, 22/2014 z dnia 17 czerwca 2014, 58/2014 z dnia 17 grudnia 2014 oraz 18/2015 z dnia 16 czerwca 2015.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim