Lista raportów

Raport bieżący nr 29 (2015)

26 listopada 2015

Uchwała Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w związku upadłością Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa z siedzibą w Wołominie.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację dotyczącą Uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie realizacji wypłat środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa.

Na mocy wyżej wymienionej uchwały, Bank Zachodni WBK S.A. jest zobowiązany do wniesienia opłaty obowiązkowej w wysokości 170.537.723,15 zł. Opłata znacząco zwiększy koszty Banku Zachodniego WBK S.A. w czwartym kwartale 2015.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).