Lista raportów

Raport bieżący nr 31 (2015)

18 grudnia 2015

Zmiana oprocentowania obligacji Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. została ustalona stopa procentowa dla kolejnego okresu odsetkowego dla obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. serii PLBZ00000176 o łącznej wartości nominalnej PLN 485.000.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć milionów złotych) wyemitowanych przez Bank 24 czerwca 2015 r. Oprocentowanie obligacji w kolejnym okresie odsetkowym wynosi 2,82 % w stosunku rocznym. Kolejna data płatności odsetek przypada w dniu 24 czerwca 2016 r. Pozostałe prawa dotyczące przedmiotowych obligacji nie ulegają zmianie.

Inne informacje o emisji zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 19/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim