Lista raportów

Raport bieżący nr 3 (2023)

31 stycznia 2023

Ustanowienie programu emisji obligacji.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Banku w dniu 31 stycznia 2023 r. uchwały w sprawie ustanowienia przez Bank programu emisji obligacji ("Obligacje"), których łączna wartość nominalna nie przekroczy 5.000.000.000 złotych.

Podstawowe parametry Obligacji są następujące:

  1. Obligacje będą oferowane na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane i sprzedawane poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki do, na rachunek lub na rzecz osób innych niż osoby amerykańskie zgodnie z Regulacją S (Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"). Obligacje nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
  2. Obligacje mogą być obligacjami niepodporządkowanymi albo obligacjami podporządkowanymi, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, z późniejszymi zmianami ("Obligacje T2") albo obligacjami, które, zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne ("Obligacje MREL").
  3. Obligacje będą denominowane w PLN.
  4. Wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosiła co najmniej 1.000 PLN lub wielokrotność tej kwoty, przy czym jednostkowa wartość nominalna każdej Obligacji T2 oraz każdej Obligacji MREL będzie wynosiła co najmniej 500.000 PLN.
  5. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu na Obligacje.
  6. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu lub prospektu podstawowego.
  7. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("Depozyt").
  8. Oferta Obligacji będzie kierowana wyłącznie do inwestorów, którzy mają status: (i) uprawnionych kontrahentów; albo (ii) klientów profesjonalnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
  9. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("ASO GPW").

O warunkach emisji w ramach programu emisji obligacji Bank będzie informować w drodze odrębnych raportów bieżących.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

16:54, 31 stycznia 2023