Lista raportów

Raport bieżący nr 2 (2023)

12 stycznia 2023

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 12 stycznia 2023 r. byli:

  • Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 82,17% głosów na tym zgromadzeniu i 67,41% w ogólnej liczbie głosów oraz
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 459 000 głosów, co stanowiło 6,51% głosów na tym zgromadzeniu i 5,34% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

13:20, 12 stycznia 2023