Lista raportów

Raport bieżący nr 4 (2023)

2 lutego 2023

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2022.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane, wstępne, niezaudytowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. ("Grupa") za kwartał i rok zakończony 31 grudnia 2022 r. ("Wybrane dane"), stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

Ponadto Bank przekazuje prezentację wybranych danych finansowych Grupy Santander Bank Polska S.A. za 2022 r. ("Prezentacja wybranych danych"), stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zarówno Wybrane dane, jak i Prezentację wybranych danych przygotowano dla celów informacyjnych, niezależnie od obowiązków Grupy w zakresie raportowania okresowego.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

7:27, 2 lutego 2023