Lista raportów

Raport bieżący nr 29 (2021)

24 listopada 2021

Podjęcie decyzji o emisji bankowych papierów wartościowych.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd Banku w dniu 24 listopada 2021r. uchwały w sprawie emisji przez Bank bankowych papierów wartościowych ("BPW"), których łączna wartość nominalna nie przekroczy 500.000.000 złotych.

Podstawowe parametry BPW są następujące:

 1. BPW będą denominowane w złotych polskich;
 2. wartość nominalna jednego BPW będzie wynosiła co najmniej 500.000 PLN;
 3. BPW będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, której wysokość zostanie ustalona w procesie budowy książki popytu na BPW;
 4. BPW zostaną emitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;
 5. BPW nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
 6. BPW będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu lub prospektu podstawowego;
 7. oferta BPW będzie kierowana wyłącznie do inwestorów, którzy mają status:
  • uprawnionych kontrahentów; albo
  • klientów profesjonalnych, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; oraz
 8. Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie BPW do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Bank zamierza przeprowadzić emisję BPW do końca 2021 r. Bank podejmie decyzję o emisji BPW oraz ich parametrach, w tym o tym czy BPW zostaną wyemitowane jako instrumenty zrównoważone, po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych Bank może również podjąć decyzję o zmianie łącznej wartości nominalnej lub odstąpieniu od emisji BPW.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.