Raport bieżący nr 30 (2021)

25 listopada 2021

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Fundusz") informujące go o wspólnej decyzji kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Grupy Banco Santander, utworzonym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku w wysokości 15,42% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA") obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM") obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymóg MREL został określony na poziomie skonsolidowanym i powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bank jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 11,42% TREA oraz 5,91% TEM do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w porozumieniu z SRB, określił cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,73% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,58% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 9,73% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 10,57% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 3 pkt 3, art. 42 pkt 3 oraz art. 48 pkt 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, będącego transpozycją art. 128 Dyrektywy CRD, instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Powyższy wymóg MREL pozostaje bez wpływu i nie narusza wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR.

W odniesieniu do minimalnych wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR, Fundusz w porozumieniu z SRB postanowił zezwolić Bankowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 72b ust. 3 tego rozporządzenia, do korzystania ze zobowiązań niespełniających warunku podporządkowania z art. 72b ust. 2 lit. d) CRR w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 2,5% TREA do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 3,5% TREA od 1 stycznia 2022 r. w celu spełnienia tych minimalnych wymagań.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie aktualizował docelowy poziom wymogu MREL, wraz z poziomem podporządkowania, dostosowując go do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku, przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji i oceny jej wykonalności.

Podstawa prawna:
art 17 ust. 1 MAR - informacja poufna.