Raport bieżący nr 27 (2021)

5 listopada 2021

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 8 października 2021 r., niniejszym informuje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżkach stóp procentowych z dnia 6 października 2021 r. oraz z dnia 3 listopada 2021 r. ("Decyzje RPP") na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. ("Grupa").

Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, Bank wskazuje, że Decyzje RPP o podwyżkach stóp procentowych, dla stopy referencyjnej łącznie o 115 pkt bazowych, będą mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku, wynoszący od 750 do 850 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 75 do 85 mln zł.

W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 825 do 935 mln zł.

Wpływ ten oszacowany został przy założeniu stałego poziomu sald bilansowych i będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR