Raport bieżący nr 26 (2021)

8 października 2021

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje o wpływie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o podwyżce stóp procentowych z dnia 6 października 2021 r. ("Decyzja RPP") na wyniki finansowe Grupy Santander Bank Polska S.A. ("Grupa").

Na dzień niniejszego raportu, na podstawie wykonanych przez siebie wyliczeń, Bank wskazuje, że Decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 40 pkt bazowych będzie mieć pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Banku, wynoszący od 300 do 350 mln zł w okresie kolejnych dwunastu miesięcy. Dodatkowo, analogiczny pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek dla Santander Consumer Bank S.A., będącego spółką zależną Banku, wyniesie od 35 do 45 mln zł.

W związku z powyższym, pozytywny wpływ na wynik z tytułu odsetek Grupy w okresie kolejnych dwunastu miesięcy wyniesie od 335 do 395 mln zł.

Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.

Zarówno podane wyliczenia jak i założenia mogą ulec zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR