Lista raportów

Raport bieżący nr 27 (2017)

1 grudnia 2017

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku Zachodniego WBK S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.

Bank Zachodni WBK S.A. (dalej: "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. uchwały Nr 1409/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 1 grudnia 2017 r. stwierdzającej dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW z dniem 1 grudnia 2017 r. 98 947 (dziewięćdziesięciu ośmiu tysięcy dziewięciuset czterdziestu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii M Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, oznaczonych kodem PLBZ00000267.

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).