Lista raportów

Raport bieżący nr 26 (2017)

28 listopada 2017

Stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wysokości dodatkowego wymogu dotyczącego funduszy własnych dla Banku Zachodniego WBK S.A. z tytułu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank") informuje, iż w ramach postępowania administracyjnego prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") otrzymał w dniu 28 listopada 2017 r. postanowienie, w którym KNF zwraca się do Komitetu Stabilności Finansowej o wyrażenie opinii w sprawie: (1) uchylenia w całości pkt. 2 osnowy decyzji KNF z dnia 4 października 2016 r., w której KNF zidentyfikowała Bank Zachodni WBK S.A. jako inną instytucję o znaczeniu systemowym oraz nałożyła, na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej, bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 CRR, oraz (2) nałożenia na Banku Zachodniego WBK S.A. bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, ustalonego w trybie art. 38 ustawy w wysokości równoważnej 0,50% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 557/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z dnia 27 czerwca 2013 r. z późn. zm.) ("CRR").

Ostateczna decyzja zostanie wydana po zajęciu stanowiska przez organ, od którego opinii jest uzależniona. O zakończeniu postępowania i otrzymaniu decyzji w zakresie wysokości bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym, Bank poinformuje w odrębnym raporcie.

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne