Lista raportów

Raport bieżący nr 27 (2015)

9 listopada 2015

Rezygnacja Prezesa Zarządu Banku

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) informuje, że Pan Mateusz Morawiecki złożył w dniu 9 listopada 2015 r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Banku z dniem 9 listopada 2015 r. Powodem jego rezygnacji jest objęcie funkcji wicepremiera.

Bank informuje, że zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z rezygnacją Pana Mateusza Morawieckiego z funkcji Prezesa Zarządu Banku, Rada Nadzorcza Banku podjęła w dniu 9 listopada 2015 r. decyzję o delegowaniu z dniem 9 listopada 2015 r. Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Gerry Byrne, do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Banku, do dnia powołania nowego Prezesa Zarządu Banku.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.