Lista raportów

Raport bieżący nr 26 (2015)

5 listopada 2015

Daty przekazywania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. („Bank”) podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2016 raportów okresowych:

Raport roczny jednostkowy za 2015 r. – 12.02.2016 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. – 12.02.2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r.- 27.04.2016 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r. - 27.07.2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 26.10.2016 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2015 rok zostaną przekazane w dniu 27.01.2016 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.)