Lista raportów

Raport bieżący nr 26 (2024)

18 kwietnia 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r. byli:

  1. Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander, Hiszpania, któremu przysługiwało 68 880 774 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 78,69% głosów na tym zgromadzeniu i 67,41% w ogólnej liczbie głosów, oraz
  2. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, któremu przysługiwało 5 323 000 głosów, co stanowiło 6,08% głosów na tym zgromadzeniu i 5,21% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

16:19, 18 kwietnia 2024