Lista raportów

Raport bieżący nr 25 (2024)

18 kwietnia 2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.).
 8. Podział zysku, dzień dywidendy, termin wypłaty dywidendy oraz decyzja odnośnie Kapitału dywidendowego utworzonego na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 marca 2021 r.
 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023.
 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2023 roku, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2023 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania przez Santander Bank Polska S.A. zasad ładu korporacyjnego (w tym Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych) oraz sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, oceny zasadności wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych i in., informacji na temat stopnia realizacji polityki różnorodności, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz ocena skuteczności działania Rady Nadzorczej oraz adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących jej funkcjonowania.
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.
 13. Ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz ocena kandydatów na Członków Rady Nadzorczej.
 14. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 15. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 16. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 17. Zmiana Statutu Banku.
 18. Utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VII oraz upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
 19. Informacja o nabyciu akcji własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego VII.
 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

16:17, 18 kwietnia 2024