Raport bieżący nr 25 (2021)

1 września 2021

Podjęcie przez Zarząd Santander Bank Polska S.A. decyzji o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 1 września 2021 r., na podstawie art. 349 KSH oraz § 50 ust. 4 Statutu Banku, podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (dalej: "Zaliczka na poczet dywidendy") i przeznaczeniu na ten cel kwoty 220 728 918,24 złotych. Zaliczka na poczet dywidendy zostanie wypłacona z części kapitału rezerwowego utworzonego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym zaliczek na poczet dywidendy, Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 22 marca 2021 r. ("Kapitał dywidendowy"). W wyżej wskazanej Uchwale nr 6 z dnia 22 marca 2021 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na Kapitał dywidendowy 50% zysku netto osiągniętego przez Bank za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (tj. kwotę 369 205 859,36 zł).

W dniu 1 września 2021 r. Zarząd Banku uzyskał zgodę Rady Nadzorczej na wypłatę Zaliczki na poczet dywidendy.

W podziale Zaliczek na poczet dywidendy uczestniczy 102 189 314 (sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O.

Zaliczka na poczet dywidendy na jedną akcję wynosi: 2,16 zł.

Dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce na poczet dywidendy jest: 8 października 2021 r.

Dniem wypłaty Zaliczki na poczet dywidendy jest: 15 października 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR.