Lista raportów

Raport bieżący nr 25 (2015)

23 października 2015

Zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące ryzyka związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych – informacja poufna

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 października 2015 r. otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zalecenia:

1) utrzymania przez Bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego na poziomie 0,72 p.p. w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, który powinien składać się co najmniej w 75% z kapitału Tier I (co odpowiada 0,54 p.p.) oraz

2) zatrzymania przez Bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w związku z ryzykiem związanym z portfelem walutowych kredytów hipotecznych

Zarząd Banku informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 23 kwietnia 2015 r. podjęło decyzję o przeznaczeniu ponad 50% zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. na kapitał rezerwowy (zob. raport bieżący nr 11/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., uchwała nr 5).

W opinii Banku, po uwzględnieniu dodatkowego wymogu kapitałowego określonego w punkcie 1 powyżej, pozycja kapitałowa pozostaje silna i spełnia wymogi określone przepisami prawa oraz zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).