Lista raportów

Raport bieżący nr 24 (2024)

18 kwietnia 2024

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 kwietnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Radę Nadzorczą Banku na nową kadencję w następującym składzie:

  • Antonio Escámez Torres - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • José Luís de Mora - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Dominika Bettman - Członek Rady Nadzorczej
  • José García Cantera - Członek Rady Nadzorczej
  • Adam Celiński - Członek Rady Nadzorczej
  • Danuta Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej
  • Isabel Guerreiro - Członek Rady Nadzorczej
  • Kamilla Marchewka-Bartkowiak - Członek Rady Nadzorczej
  • Tomasz Sójka - Członek Rady Nadzorczej
  • Jerzy Surma - Członek Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro oraz Jerzy Surma zostali powołani do składu Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 1 lipca 2024 r.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej znajdują się w Załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13:50, 18 Apr 2024