Raport bieżący nr 24 (2021)

20 lipca 2021

Indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie spełnienia kryteriów do wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku 2020.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 2 lipca 2021 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), niniejszym informuje, że 20 lipca 2021 roku otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") odnoszące się do polityki dywidendowej Banku.

Według stanu na dzień 31 marca 2021 r. (kwartalne dane Banku dotyczące funduszy własnych) i 31 maja 2021 r. (miesięczne dane Banku dotyczące portfela należności), Bank w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej, spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100% dywidendy z zysku Banku wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów określonych przez KNF w polityce dywidendowej z tytułu posiadanego przez Bank portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych stopa dywidendy na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym została skorygowana łącznie o 70 p.p. W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30% zysku wypracowanego w roku 2020.

Ponadto Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła Bankowi niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem bazy kapitałowej, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (tj. z 2019 r. oraz lat wcześniejszych) oraz wykupów akcji własnych.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR.