Raport bieżący nr 25 (2019)

21 sierpnia 2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku oraz treść projektów uchwał (wraz załącznikami), które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku na dzień 23 września 2019 r. oraz projekty uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały dołączone do niniejszego raportu bieżącego jako oddzielne pliki.

Dokumenty i pliki do pobrania
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Projekty uchwał
Plan Podziału Santander Securities
 
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.