Raport bieżący nr 24 (2019)

12 sierpnia 2019

Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2019 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 12 sierpnia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 16 maja 2019 r. ("ZWZ") uchwałą nr 30 (sygn. akt. Wa.XII Ns-Rej. KRS 54639/19/525).

Treść zmienionych oraz nowych postanowień Statutu Banku:

1) § 7 ust. 1 pkt 18-20 (w dotychczasowym brzmieniu Statutu przepisy nie występowały):

- nowe brzmienie:
"18) pośredniczenie w świadczeniu usług acquiringu transakcji płatniczych,
19) świadczenie usługi inicjowania transakcji płatniczej,
20) świadczenie usługi dostępu do informacji o rachunku.",

2) § 7 ust. 2 pkt 7 lit. a:
- dotychczasowe brzmienie:
"a) pośrednictwie w zakresie działalności maklerskiej, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych,",

- nowe brzmienie:
"a) wykonywaniu funkcji agenta firmy inwestycyjnej,",

3) § 37 ust. 3 pkt 3:
- dotychczasowe brzmienie:
"3) wyznaczonemu członkowi Zarządu, któremu nie jest powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko istotne w działalności Banku oraz innemu niż wskazany w pkt 2, podlega bezpośrednio komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.",

- nowe brzmienie:
"3) Prezesowi Zarządu albo wyznaczonemu członkowi Zarządu, któremu nie jest powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko istotne w działalności Banku oraz innemu niż wskazany w pkt 2, podlega komórka do spraw zgodności oraz nadzór nad ryzykiem braku zgodności.",

4) § 37a pkt 9 (w dotychczasowym brzmieniu Statutu przepis nie występował):

- nowe brzmienie:
"9) w zakresie określonym przez regulacje, o których mowa w pkt 4-6 powyżej – Dyrektor Banku w formie zarządzenia."

Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający zarejestrowane zmiany wskazane w niniejszym raporcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Tekst jednolity Statutu Banku
 
Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.