Lista raportów

Raport bieżący nr 26 (2019)

12 września 2019

Kandydat na członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 września 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania):

  • zgłoszenie kandydatury Pani Isabel Guerreiro na członka Rady Nadzorczej wraz z jej życiorysem oraz
  • projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 23 września 2019 r. do punktów 7, 10 oraz 11 porządku obrad, tj. projekty uchwał (i) w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku, (ii) w sprawie zmiany w Statucie Banku oraz (iii) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla nowo powołanego członka Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Życiorys Pani Isabel Guerreiro oraz projekty otrzymanych uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Rekomendacja Komitetu Nominacji Rady Nadzorczej Banku dotycząca zgłoszonej kandydatury wraz z wynikiem oceny odpowiedniości zostanie zamieszczona na stronie internetowej Banku pod adresem: www.santander.pl/wza

Dokumenty i pliki do pobrania
Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad Uruchomi się w nowym oknie
Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad Uruchomi się w nowym oknie
Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad Uruchomi się w nowym oknie
CV Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.