Lista raportów

Raport bieżący nr 23 (2024)

18 kwietnia 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. - podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2024 r., podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.

Na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 3 504 071 577,06 zł z zysku netto Banku za rok 2023 oraz kwotę 1 056 637 506,76 zł pochodzącą z Kapitału dywidendowego utworzonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie podziału zysku oraz utworzenia kapitału rezerwowego ("Dywidenda"). Całkowita kwota przeznaczona na Dywidendę wynosi 4 560 709 083,82 zł.

W podziale Dywidendy uczestniczy 102 189 314 (słownie sto dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czternaście) akcji serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O.

Wartość Dywidendy przypadającej na 1 akcję serii: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N oraz O wynosi 44,63 zł.

Dniem ustalenia prawa do Dywidendy (dzień Dywidendy) jest dzień 16 maja 2024 r., dniem wypłaty Dywidendy - dzień 23 maja 2024 r.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

13:16, 18 kwietnia 2024