Raport bieżący nr 23 (2021)

2 lipca 2021

Informacja Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w drugim półroczu 2021 r. oraz wysokości indywidualnego wskaźnika stress test wykorzystywanego w polityce dywidendowej.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank"), niniejszym informuje, że 2 lipca 2021 roku Bank otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie polityki dywidendowej banków komercyjnych w drugim półroczu 2021 roku określające warunki, jakie powinny być spełnione dla wypłaty przez banki dywidendy - odpowiednio w wysokości do 50%, 75% i 100% zysku netto- przyjęte na posiedzeniu KNF w dniu 24 czerwca 2021 roku.

W przesłanym piśmie KNF poinformowała również o wysokości indywidualnego wskaźnika ST dla Banku. Wskaźnik ST mierzy wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny. Definiowany jest on jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym na koniec okresu prognozy (2021), z uwzględnieniem korekt nadzorczych. W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że indywidualny wskaźnik ST dla Banku, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 1,73%. Poziom wrażliwości Banku jest taki sam zarówno dla wypłaty do 75% zysku, jak i do 100% zysku netto.

Według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych, Bank spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty dywidendy w wysokości do 100% zysku netto wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Po zastosowaniu dodatkowych kryteriów z tytułu posiadanego przez Bank portfela walutowych kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych dokonano korekty stopy wypłaty dywidendy o 70 p.p. W konsekwencji maksymalna stopa dywidendy po zastosowaniu dodatkowych kryteriów może wynieść do 30% zysku wypracowanego w roku 2020.

Ponadto, KNF wskazała, że jej stanowisko odnośnie polityki dywidendowej dotyczy jedynie wypłaty z zysku osiągniętego w 2020 roku, oraz że dodatkowe stanowisko w zakresie zysków zatrzymanych (w tym obejmujące zysk za 2019 rok) zostanie przedstawione pod koniec 2021 roku wraz z polityką dywidendową na 2022 rok.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.