Lista raportów

Raport bieżący nr 22 (2024)

12 kwietnia 2024

Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu zgłoszony przez akcjonariusza.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2024 r. otrzymał od akcjonariusza - Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania) projekt uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r. do punktu 17 porządku obrad ("Projekt uchwały nr 44"). Projekt uchwały nr 44 stanowi modyfikację projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu, przekazanego do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Wprowadza drobne zmiany, które, zdaniem akcjonariusza, mają na celu jeszcze bardziej precyzyjne odzwierciedlenie w Statucie Banku treści przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. z 2023 r. poz. 1723).

Bank podziela pogląd akcjonariusza w powyższym zakresie.

Bank w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje Projekt uchwały nr 44, a także Projekt uchwały nr 44 wskazujący zakres zmian w stosunku do poprzedniej wersji oraz aktualne zapisy Statutu Banku wraz z ich proponowanym nowym brzmieniem. Zaktualizowany plik zawierający wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 kwietnia 2024 r. zostanie zamieszczony na stronie internetowej Banku, pod adresem: www.santander.pl/wza.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

16:07, 12 kwietnia 2024