Lista raportów

Raport bieżący nr 22 (2015)

17 sierpnia 2015

Emisja Bankowych Papierów Wartościowych Banku Zachodniego WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2015 r. Bank wyemitował 230 000 Bankowych Papierów Wartościowych o wartości nominalnej 1.000 zł każdy. Bankowe Papiery Wartościowe o zmiennym oprocentowaniu na poziomie WIBOR 6M plus marża 0,25% w skali roku wyemitowano w ramach emisji niepublicznej z terminem wykupu przypadającym na 17 lutego 2016 r.
Wszystkie w/w Bankowe Papiery Wartościowe o łącznej wartości 230.000.000 zł zostały objęte przez inwestorów. Szczegółowe informacje o parametrach emisji zawarte są w Warunkach Emisji.
Inne informacje o emisji zostały zawarte w raporcie bieżącym nr 4/2015 z 18 marca 2015.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych.