Lista raportów

Raport bieżący nr 21 (2015)

16 lipca 2015

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii C spółki Bank Zachodni WBK S.A.

Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. informuje, że otrzymał informację o Uchwale nr 689/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 485 000 [czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy] obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, których emitentem jest Bank Zachodni WBK S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.