Lista raportów

Raport bieżący nr 20 (2024)

21 marca 2024

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treści planowanych zmian Statutu Banku oraz informacji o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej.

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 18 kwietnia 2024 r., o godzinie 9:30 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze.

W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, treść planowanych zmian Statutu Banku oraz informację o kandydatach na Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

18:52, 21 marca 2024